I Általános szabályok

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) vonatkoznak a www.tradertrainer.hu oldalat üzemeltető Trader Trainer Kft székhely 2072 Zsámbék Csillagerdő u 29  (jogtulajdonos vagy szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, tréningekre, workshopokra,  oktató és ismeretterjesztő videókra  valamint minden, a szolgáltató által kötött szerződésre.

A szerződés a felek között Jelentkezem és/ vagy Megrendelem gombra való kattintással lép életbe, amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A megrendelő a gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket. Kérjük, tájékozódjon itt, és alaposan olvassa el a feltételeket. Ha valamely kikötésünkkel nem ért egyet vagy észrevétele van, azt jelezze, eltérő esetben úgy tekintjük, hogy a feltételekkel egyetért.

 

II Szolgáltatás igénybevétele, megrendelések, díjfizetés:

1. Szolgáltatási jogviszony

1.1 A Szolgáltató és Ügyfél között a jogviszony a megrendelés Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre, amely tartalmazza a tréninggel, workshoppal , egyéb szolgáltatással kapcsolatos információkat, fizetési adatokat.

1.2 A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:

  • bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében annak halálával;
  • automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel)
  • felek közös megegyezésével;
  • felmondással;

1.3 A tréning megkezdése előtti 8. napig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani.

1.4 Amennyiben az Ügyfél a részvételi-díjat a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre nem fizeti meg, úgy ezen szerződés automatikusan megszűnik, és az Ügyfél nem jogosult résztvenni a tréningen, workshopon.

1.5 A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik

1.6 A Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos cégek, magánszemélyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

2 .A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.

2.2 A Szolgáltató köteles az általa nyújtott tréning információkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.

2.3 A Szolgáltató jogosult a meghirdetett tréningek, workshopok témájának, időpontjának, valamint az oktatók személyének az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett tréningek törlésének lehetőségét is. A tréningek esetleges törléséről illetőleg időpont módosulásáról Szolgáltató köteles Ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.

2.4 A Szolgálató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.  Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

2.5 A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a tréningek, workshopok listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján (www.tradertrainer.hu) tájékoztatást nyújtani.

2.6 A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

A különböző kedvezmények (kuponok) érvényességi ideje 30 nap és egyszeri bruttó összegű kedvezményt biztosítanak egy megrendelésből. Más akciókkal nem összevonhatóak, készpénzre nem válthatóak. Amennyiben nem vonja le automatikusan a rendszerünk, úgy a bruttó végösszeg díja csökkenthető, az átutalásnál annyival kevesebbet kell utalni.

2.7 A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg, kérjük az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra az annak megrendelése napján irányadó díjszabás irányadó.

Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

3.1 Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett tréningen, workshopon jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére.

Az Ügyfél jogosult a tréningen, workshopon megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására.

3.2 Az Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéról meggyőződni, az ebben történt változást a tréning, workshop megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni.

3.3 Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő a tréning , workshop csoportjában köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a tréning megtartását valamint csoport társait nem zavarja! Különös tekintettel a minősíthetetlen hangnemű, vagy zaklató, közízlést, és emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokra! Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagatására!

A tréningek helye és ideje

4.1 A tanfolyam helye: Szolgáltat köteles legkésőbb a tréning vagy workshop megrendezése előtt 5 nappal a résztvevőket emailben a helyszínről és az időpontról értesíteni.

  1. A tréningek, workshopok díjai, fizetési módok

5.1 A tréningeken való részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése, valamint a tréning, workshop díjának kifizetése legkésőbb a kezdési időpontja előtti munkanapig.
A tréningek díjait a visszaigazoló levélben leírt módon, előre átutalással vagy bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni. A tréningek aktuális résztvételi díjairól és feltételeiről az adott rendezvény saját aloldalán tájékozódhat.

5.2 A Szolgáltató fenntartja a jogot a tréningek, workshopok időpontjának áthelyezésére, amennyiben a jelentkezők száma nem haladja meg az 5 főt. Ebben az esetben a már befizetett díj visszakérhető vagy másik tréning időpontban használható fel!

5.4 Cégünk a szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesíti, ezt a befizetés beérkezése után a megadott emailcímre küldjük a szamlazz.hu rendszeréből! A számla elektronikus aláírással és időbélyeggel van ellátva, így megfelel az áfa törtvényben és egyéb rendeletben foglalt törvényi előírásoknak.

III. A megrendelt szolgáltatás lemondása, a tréning szerzőjének jogai

6.Tréningek, workshopok lemondása

6.1 A tréning megkezdése előtt 8 nappal a tréning térítésmentesen lemondható, az esetleg befizetett díj 100%-a visszatéritendő.
A tréning megkezdése előtt 5 nappal a tréning 50% díj ellenében mondható le, vagy díjmententesen áttehető másik időpontra.

6.2 Tréninget, illetve időpontot lemondani kizárólag írásban a ugyfelszolgalat@tradertrainer.hu címre küldött levélben lehetséges. Ezt a lemondó levelet 24 órán belül visszaigazoljuk szintén írásban. A két levél együttesen igazolja, hogy a tréning, workshop lemondásra került. Amennyiben lemondó levélére 24 órán belül nem kap választ, úgy kérjük ezt jelezze telefonon (+36 70 39 75 992

7. Szerzői jogok

7.1 A Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. A tananyagok a tréning, workshop szervezőjének Balogh Katalin  szerzői jogait képezik, azok felhasználása minden esetben a szerzők előzetes írásbeli hozzájárulása alapján megengedett.

7.2. A tanfolyam és a hozzá tartozó jegyzet, weboldal, Facebook oldal teljes tartama szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való utánközlése csak Balogh Katalin, engedélyével lehetséges.

7.3 Ügyfél mint megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi a honlapon történő böngészéssel megszerzett információkat csak magáncélra használja. Megrendelő, mint honlaplátogató elismeri, és nem vitatja (amennyiben bennünket erről külön e-mailben nem értesít a látogatását követő 3 napon belül), hogy a honlap tartalma a honlap üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képezi.

7.4 A honlap üzemeltetője mint jogtulajdonos nem járul hozzá a tartalmak üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása díjköteles. Amennyiben a honlap vagy a hírlevelek, vagy a tréningek, wrokshopok vagy más tananyagok és összeállítások  tartalmát a honlap üzemeltetőjének engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleljük harmadik személyek honlapján, nyomtatott formában, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott illetve szóban elhangzott módon, amely üzleti célhoz fűződik, másolt oldalanként 40.000 Ft összegű kötbért számlázunk naponta. A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.

7.5 A jelen 7.pontban írottakkal kapcsolatban a szerzők hozzájárulásának hiányában és vita esetén a jelen feltételek alapján úgy kell tekinteni, hogy a szerzők a hozzájárulásukat nem adták meg a vitatott felhasználáshoz.

IV Adatvédelmi nyilatkozat

8.1  A honlap látogatója, mint megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a megrendelő által megadott és a felek közötti eljárásban (adásvétel, megrendelés, szolgáltatás igénybevétele stb.) során rögzített adatokat nyilvántartsa.
Tájékoztatjuk a honlap látogatót, hogy vevőinkről az adatok kezelése és gyűjtése nem engedélyköteles, de a honlapunkon érdeklődők adataikat megadhatják részünkre önkéntes adatszolgáltatás útján. Az ilyen adatokat a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság engedélye alapján csak célhoz kötötten és csak meghatározott ideig (leiratkozásig) kezeljük.
A  megrendelő a fentieken kívül bármikor kérheti adatai törlését – részben vagy egészben – szintén írásban, e-mail útján ugyfelszolgalat@tradertrainer.hu  e-mail címre küldött elektronikus levéllel. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul köteles gondoskodni az adatkezelés megszüntetéséről – ezzel együtt a megrendelő regisztrációjának törléséről – és törli a felhasználót, illetve adatait a nyilvántartásából.

8.2   Tájékoztatjuk a honlap olvasóját, hogy a honlapon történő feliratkozáskor, ingyenes anyag megrendelésekor önkéntesen adja meg az adatait kizárólag abból a célból, hogy a honlap látogatója, mint érdeklődő, saját kérésére információt kapjon a szolgáltatótól, mint jogtulajdonostól. Az információnyújtás általában kifejezetten erre kialakított hírlevél szoftverrel történik. A leiratkozást minden tájékoztatóban biztosítjuk. Az adatkezelésünk célja: az előbb említett információnyújtása, határozott időtartama pedig: leiratkozásig.

8.3  A feliratkozáskor, jelentkezéskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek nem adjuk át, kivéve a felhasználó érdekében felmerülő szükséges eseteket, így pl.: postai úton történő levél küldéskor és bankkártyás fizetés esetén.  ( Adattovábbítási nyilatkozat lásd lentebb)
Az önkéntes feliratkozás bármikor megszűntethető az elektronikus levelekben lévő leiratkozási linken. Kijelentjük, hogy mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásait maradéktalanul betartva fogjuk a T. Honlaplátogató adatait kezelni és nyilvántartani. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatkezelés érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az on-line módon gyűjtött információt így védve a böngésző felhasználó adatait.

V Adattovábbitási nyilatkozat

9.1 Elfogadom, hogy bankkártyával történő fiztés esetén Trader Trainer Kft  2072 Zsámbék Csillagerdő u 29  által a www.tradertrainer.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32. Adószám: 24386106-2-43 e-mail: partner@otpmobil.com), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

VI A honlap tulajdonosának technikai jogai

10. 1 Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy megszüntethetjük. Felhívjuk a honlaplátogató böngésző figyelmét arra, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja a szolgáltató. A honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk.
Amennyiben a Kereskedő minden gondossága ellenére hibás ár kerül a honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. az adott szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Kereskedő nem köteles a szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő eladást, amelynek ismeretében a vásárló elállhat vásárlási szándékától.
Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.

VII Záró rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Üzemeltető , jogtulajdonos: Trader Trainer Kft
Székhely: 2072 Zsámbék Csillagerdő u 29
Adószám: 25518762-2-13
Bankszámlaszám: Budapest Bank 10101126-77436300-01004005

képviselője: Balogh Katalin
e-mail: ugyfelszolgalat@tradertrainer.hu
telefonos ügyfélszolgálat: +36/70-3975992